ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN KRYOTECH

 

Behoudens afwijkende overeenkomst binden onderstaande algemene voorwaarden beide partijen. Indien één der onderstaande clausules niet geldig zou zijn, blijven de overige clausules onverminderd geldig.

 

1. Offertes en bestellingen

1.1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Offertes betreffen slechts een voorstel van KRYOTECH en binden hem niet. Enkel de aanvaarding door KRYOTECH na de aanvaarding door de klant doet de overeenkomst ontstaan.

1.2. De offerteprijzen vervallen in ieder geval indien ze niet binnen de 30 dagen door de klant aanvaard zijn.

1.3. Alle bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Geen enkele bestelling kan ingetrokken worden zonder akkoord van KRYOTECH.

 

2. Prijs

2.1. De prijs voor de verkochte artikelen is exclusief BTW en omvat evenmin de kosten van levering, ev. montage, installatie, ingebruikstelling of inbedrijfstelling, hierna ‘de kosten’ genoemd. De kosten zijn ten laste van de koper en worden aangerekend, bovenop de prijs voor de verkochte artikelen.

2.2. KRYOTECH is gerechtigd een voorschot te vragen alvorens tot levering over te gaan.

 

3. Betaling

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de klant de factuur te betalen uiterlijk op de vervaldag, via overschrijving met vermelding van het factuurnummer of mits contante betaling tegen ontvangstbewijs.

3.2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag is er zonder voorafgaande ingebrekestelling door de klant een nalatigheidintrest van 12 % per jaar verschuldigd op het openstaande bedrag, vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot op de dag van de integrale betaling. Bovendien is de klant in voormeld geval onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het openstaand saldo verschuldigd, met een minimum van 50 EUR, zelfs bij het toekennen door KRYOTECH van afbetalingstermijnen en met het recht voor KRYOTECH om een hogere schadevergoeding te vorderen. Ingeval van niet-betaling op de overeengekomen vervaldag heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. KRYOTECH heeft in dat geval ook het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door het versturen van een aangetekende brief, zonder dat KRYOTECH tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden en onverminderd het recht op schadevergoeding van de verkoper.

3.3. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom of korting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

4. Garantievoorwaarden.

KRYOTECH hanteert dezelfde garantievoorwaarden als die gegeven door haar leveranciers. Deze houden in dat wanneer een geleverd product defect blijkt binnen de 5 dagen na aankoop door KRYOTECH, dit door haar leveranciers wordt omgewisseld (DOA, Dead On Arrivalprodecure). Wordt het product defect aangeboden tijdens de loop van de door de leverancier verstrekte garantieperiode (dus na de eerste 5 dagen na aankoop door KRYOTECH), dan wordt de RMA-procedure gevolgd. Dit houdt in dat KRYOTECH een Return Material Approval formulier invult voor haar leverancier en deze hiervoor het product terugneemt tegen een creditnota of een herstelling. KRYOTECH kan op eender welk moment afstappen van bovenvermelde procedures als zij vindt dat het belang van haar klant op een andere manier kan gediend worden.

 

5. Aansprakelijkheid.

5.1. De uitvoerings- en/of leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven. Vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. indien een vertragings- of verwijlboete zou overeengekomen worden dan kan deze slechts worden toegepast indien dit niet te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van KRYOTECH.

5.2. Indien de klant van oordeel zou zijn dat de geleverde/geplaatste goederen niet conform zijn met de bestelling, door zichtbare gebreken zijn aangetast of de herstellingen niet correct zijn uitgevoerd, dient de klant hiervoor een schriftelijke klacht (per aangetekend schrijven) over te maken aan KRYOTECH binnen de 48 uur na herstelling/levering/ plaatsing van deze goederen. indien KRYOTECH na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de klant heeft ontvangen, wordt de klant geacht de geleverde/geplaatste artikelen of de herstellingen te hebben aanvaard.

5.3. KRYOTECH zal t.a.v. de klant enkel gehouden zijn tot nieuwe herstelwerkzaamheden indien wordt aangetoond dat de eerdere gebrekkig zouden zijn uitgevoerd en zonder uit dien hoofde enige vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn.

5.4. Verborgen gebreken dienen door de klant binnen een termijn van 8 dagen, nadat de klant deze gebreken heeft vastgesteld of had moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan KRYOTECH te worden meegedeeld en in ieder geval binnen een termijn van 3 maanden na de reparatie/levering/plaatsing.

5.5. De klant stelt KRYOTECH onmiddellijk in de gelegenheid aan het gebrek te verhelpen. Bij vervanging van defecte onderdelen worden deze eigendom van KRYOTECH

5.6. KRYOTECH dient de klant niet te vrijwaren indien de klant de meldingen niet doet binnen de voorgeschreven termijnen, indien de klant herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de geleverde/ geplaatste goederen of geprobeerd heeft dit te doen, of indien de gebreken het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of abnormaal gebruik, zoals o.m. het gebruik voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze redelijkerwijs bestemd zijn, overmatige belasting, een aanwending die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, installatie, onderhoud of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen. KRYOTECH is tot geen enkele garantie gehouden indien aan de betrokken apparatuur werkzaamheden zijn verricht door andere dan zijzelf of indien de geconstateerde fouten niet het gevolg zijn van fouten of gebreken in de door KRYOTECH geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden. KRYOTECH is evenmin aansprakelijk voor gebrek aan onderhoud door de klant, of het gebruik van schadelijke producten, door atmosferische omstandigheden, brand of door andere breuk- of schadeoorzaak.

5.7. KRYOTECH kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens na herstellingswerkzaamheden. De klant wordt steeds geacht een back-up te hebben van zijn gegevens. Alvorens over te gaan tot herstelling, behoudt KRYOTECH zich het recht voor een virusscan uit te voeren. indien een virus wordt gedetecteerd zal KRYOTECH deze eerst verwijderen en dan pas tot herstelling overgaan. KRYOTECH is gerechtigd op betaling voor het verwijderen van dit virus. Voor alle eventuele schade berokkend door het virus kan geen aanspraak worden gemaakt op herstelling in garantie, noch op enige schadevergoeding in hoofde van KRYOTECH.

5.8. Alle gebreken dienen op tegensprekelijke wijze te worden vastgesteld.

5.9. Tweedehands verkochte artikelen worden door de koper ontvangen in de staat waarin ze zich bevinden. De inontvangstname brengt de aanvaarding met zich mee. KRYOTECH geeft hierop, behoudens schriftelijk anders overeengekomen, geen garantie en kan nooit aansprakelijk gesteld worden.

5.10. Kryotech kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade, diefstal of verlies aan of van goederen of klanten, voor verlies van productie, contracten of gebruik, al dan niet veroorzaakt door een installatie of goederen van Kryotech BVBA of door enige onderaannemer / leverancier van Kryotech BVBA.

 

6. Eigendomsvoorbehoud.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van KRYOTECH en dit tot de complete betaling van de hoofdstom, interesten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van KRYOTECH.

 

7. Toepasselijk recht – bevoegdheid.

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel het Vredegerecht van Beveren, de Rechtbank van eerste aanleg en de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.