ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN KRYOTECH

 

Behoudens afwijkende overeenkomst binden onderstaande algemene voorwaarden beide partijen. Indien één der onderstaande clausules niet geldig zou zijn, blijven de overige clausules onverminderd geldig.

 

1. Offertes en bestellingen.

1.1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. Offertes betreffen slechts een voorstel van KRYOTECH en binden hem niet. Enkel de aanvaarding door KRYOTECH na de aanvaarding door de klant doet de overeenkomst ontstaan.

1.2. De offerteprijzen vervallen in ieder geval indien ze niet binnen de 30 dagen door de klant aanvaard zijn.

1.3. Alle bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Geen enkele bestelling kan ingetrokken worden zonder akkoord van KRYOTECH.

 

2. Prijs.

2.1. De prijs voor de verkochte artikelen is exclusief BTW en omvat evenmin de kosten van levering, ev. montage, installatie, ingebruikstelling of inbedrijfstelling, hierna ‘de kosten’ genoemd. De kosten zijn ten laste van de koper en worden aangerekend, bovenop de prijs voor de verkochte artikelen.

2.2. KRYOTECH is gerechtigd een voorschot te vragen alvorens tot levering over te gaan.

 

3. Betaling.

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de klant de factuur te betalen uiterlijk op de vervaldag, via overschrijving met vermelding van het factuurnummer of mits contante betaling tegen ontvangstbewijs.

3.2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag is er zonder voorafgaande ingebrekestelling door de klant een nalatigheidintrest van 12 % per jaar verschuldigd op het openstaande bedrag, vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot op de dag van de integrale betaling. Bovendien is de klant in voormeld geval onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het openstaand saldo verschuldigd, met een minimum van 50 EUR, zelfs bij het toekennen door KRYOTECH van afbetalingstermijnen en met het recht voor KRYOTECH om een hogere schadevergoeding te vorderen. Ingeval van niet-betaling op de overeengekomen vervaldag heeft de verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. KRYOTECH heeft in dat geval ook het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door het versturen van een aangetekende brief, zonder dat KRYOTECH tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden en onverminderd het recht op schadevergoeding van de verkoper.

3.3. De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borgsom of korting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

4. Garantievoorwaarden.

KRYOTECH hanteert dezelfde garantievoorwaarden als die gegeven door haar leveranciers. Deze houden in dat wanneer een geleverd product defect blijkt binnen de 5 dagen na aankoop door KRYOTECH, dit door haar leveranciers wordt omgewisseld (DOA, Dead On Arrivalprodecure). Wordt het product defect aangeboden tijdens de loop van de door de leverancier verstrekte garantieperiode (dus na de eerste 5 dagen na aankoop door KRYOTECH), dan wordt de RMA-procedure gevolgd. Dit houdt in dat KRYOTECH een Return Material Approval formulier invult voor haar leverancier en deze hiervoor het product terugneemt tegen een creditnota of een herstelling. KRYOTECH kan op eender welk moment afstappen van bovenvermelde procedures als zij vindt dat het belang van haar klant op een andere manier kan gediend worden.

 

5. Aansprakelijkheid.

5.1. De uitvoerings- en/of leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven. Vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. indien een vertragings- of verwijlboete zou overeengekomen worden dan kan deze slechts worden toegepast indien dit niet te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van KRYOTECH.

5.2. Indien de klant van oordeel zou zijn dat de geleverde/geplaatste goederen niet conform zijn met de bestelling, door zichtbare gebreken zijn aangetast of de herstellingen niet correct zijn uitgevoerd, dient de klant hiervoor een schriftelijke klacht (per aangetekend schrijven) over te maken aan KRYOTECH binnen de 48 uur na herstelling/levering/ plaatsing van deze goederen. indien KRYOTECH na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de klant heeft ontvangen, wordt de klant geacht de geleverde/geplaatste artikelen of de herstellingen te hebben aanvaard.

5.3. KRYOTECH zal t.a.v. de klant enkel gehouden zijn tot nieuwe herstelwerkzaamheden indien wordt aangetoond dat de eerdere gebrekkig zouden zijn uitgevoerd en zonder uit dien hoofde enige vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn.

5.4. Verborgen gebreken dienen door de klant binnen een termijn van 8 dagen, nadat de klant deze gebreken heeft vastgesteld of had moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan KRYOTECH te worden meegedeeld en in ieder geval binnen een termijn van 3 maanden na de reparatie/levering/plaatsing.

5.5. De klant stelt KRYOTECH onmiddellijk in de gelegenheid aan het gebrek te verhelpen. Bij vervanging van defecte onderdelen worden deze eigendom van KRYOTECH

5.6. KRYOTECH dient de klant niet te vrijwaren indien de klant de meldingen niet doet binnen de voorgeschreven termijnen, indien de klant herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de geleverde/ geplaatste goederen of geprobeerd heeft dit te doen, of indien de gebreken het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of abnormaal gebruik, zoals o.m. het gebruik voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze redelijkerwijs bestemd zijn, overmatige belasting, een aanwending die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, installatie, onderhoud of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen. KRYOTECH is tot geen enkele garantie gehouden indien aan de betrokken apparatuur werkzaamheden zijn verricht door andere dan zijzelf of indien de geconstateerde fouten niet het gevolg zijn van fouten of gebreken in de door KRYOTECH geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden. KRYOTECH is evenmin aansprakelijk voor gebrek aan onderhoud door de klant, of het gebruik van schadelijke producten, door atmosferische omstandigheden, brand of door andere breuk- of schadeoorzaak.

5.7. KRYOTECH kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens na herstellingswerkzaamheden. De klant wordt steeds geacht een back-up te hebben van zijn gegevens. Alvorens over te gaan tot herstelling, behoudt KRYOTECH zich het recht voor een virusscan uit te voeren. Indien een virus wordt gedetecteerd zal KRYOTECH deze eerst verwijderen en dan pas tot herstelling overgaan. KRYOTECH is gerechtigd op betaling voor het verwijderen van dit virus. Voor alle eventuele schade berokkend door het virus kan geen aanspraak worden gemaakt op herstelling in garantie, noch op enige schadevergoeding in hoofde van KRYOTECH.

5.8. Alle gebreken dienen op tegensprekelijke wijze te worden vastgesteld.

5.9. Tweedehands verkochte artikelen worden door de koper ontvangen in de staat waarin ze zich bevinden. De inontvangstname brengt de aanvaarding met zich mee. KRYOTECH geeft hierop, behoudens schriftelijk anders overeengekomen, geen garantie en kan nooit aansprakelijk gesteld worden.

5.10. Kryotech kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade, diefstal of verlies aan of van goederen of klanten, voor verlies van productie, contracten of gebruik, al dan niet veroorzaakt door een installatie of goederen van Kryotech BVBA of door enige onderaannemer / leverancier van Kryotech BVBA.

 

6. Eigendomsvoorbehoud.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van KRYOTECH en dit tot de complete betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van KRYOTECH.

 

7. Toepasselijk recht – bevoegdheid.

De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel het Vredegerecht van Beveren, de Rechtbank van eerste aanleg en de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

 

8. Afhalingstermijn voor herstellingen.

De klant heeft één jaar tijd om de herstelde toestellen af te halen. Nadien worden de toestellen vernietigd of verkocht zonder verdere aanmaning.

 

 

WIJZIGING AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRYOTECH


(de 'Wijziging' of het ‘Aanhangsel’)

Vanwege de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels: “GDPR”) zullen met ingang van 25 mei 2018 de hieronder beschreven bepalingen van toepassing zijn op de partijen.
De begrippen die in dit Aanhangsel met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals beschreven in artikel 1 hieronder.
Alle overige voorwaarden van de algemene voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.


1. Definities.

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Diensten: de Diensten behelzen het verkopen van elektronica en aanverwanten.
Gedeelde Persoonsgegevens: Persoonsgegevens die afkomstig zijn van de Klant en gedeeld kunnen worden met Kryotech als onafhankelijke Medeverantwoordelijke voor de Verwerking tijdens het verlenen van diensten.

Gegevensbeschermingswet: de wet inzake gegevensbescherming in het land waar de Verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd. Voor Verwerkingsverantwoordelijken die gevestigd zijn in een Lidstaat van de Europese Unie (hierna een 'EU-verwerkingsverantwoordelijke' genoemd), wordt met de Gegevensbeschermingswet de Algemene Verordening Gegevensbescherming bedoeld en zijn alle aanvullende verordeningen en geldende regels in de toepasselijke Lidsta(a)t(e)n van de Europese Unie van toepassing op de Verwerking.

Gegevenssubject: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verzameld.
Inbreuk op Persoonsgegevens of Inbreuk: een vermoedelijke of daadwerkelijke beveiligingsinbreuk die leidt tot onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde onthulling van of toegang tot Persoonsgegevens van Klanten die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins Verwerkt.

Persoonsgegevens: alle gegevens met betrekking tot een identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Verwerking of Verwerkt: elke verrichting of reeks verrichtingen die wordt uitgevoerd met betrekking tot Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, aanpassen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, onthullen door verzending, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van, combineren, koppelen aan andere gegevens, blokkeren, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens van de Klant.

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsdienst, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en manieren van Verwerking van Persoonsgegevens die in het kader van deze Overeenkomst kan plaatsvinden.


2. Wijziging met betrekking tot gevenswijziging.

De clausule Bescherming van de Persoonsgegevens in de Overeenkomst (algemene verkoopsvoorwaarden) wordt als volgt gewijzigd:


2.1. Relatie met de gegevens.

Kryotech BVBA en de Klant komen overeen dat zij zullen optreden als onafhankelijke Medeverantwoordelijken voor de Verwerking, op de volgende wijze: De Klant heeft de rol van Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de toepasselijke Gegevensbeschermingswet en de wetten voor een veilige Verwerking van Persoonsgegevens voor de gegevens die de Klant in verband met de Diensten aan Kryotech BVBA onthult. Kryotech BVBA is niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke Persoonsgegevens, noch voor de naleving van privacy-, gegevensbeschermings- of beveiligingswetten ten aanzien van die Persoonsgegevens, tot het moment dat zij deze van de Klant ontvangt. Kryotech BVBA heeft de rol van Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de toepasselijke Gegevensbeschermingswet en de wetten voor een veilige verwerking van Persoonsgegevens voor de gegevens die zijn verkregen van de Klant of de Gegevenssubjecten die gebruik kunnen maken van de Diensten of die op een andere wijze worden verwerkt in verband met de Diensten. Kryotech BVBA Verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met het Algemeen Privacybeleid van Kryotech BVBA.


2.2. Naleving algemeen.

Beide Partijen dienen hun plichten op grond van de toepasselijke Gegevensbeschermingswet op eigen kosten te vervullen, de Persoonsgegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke eisen, en hun verplichtingen op grond van deze Wijziging niet opzettelijk zodanig te vervullen dat de andere Partij een toepasselijke eis van de Gegevensbeschermingswet overtreedt.


2.3. Veiligheid en incidenten met betrekking tot persoonsgegevens.

Kryotech BVBA zal passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen treffen om een veiligheidsniveau voor de Persoonsgegevens te waarborgen dat past bij het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, context en doeleinden van de Verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.


2.4. Toegangsverzoeken van gegevenssubjecten, mededelingen en andere verplichtingen.

Indien een partij een klacht of een aanvraag van een Gegevenssubject ontvangt met betrekking tot de Verwerking waarvoor de andere partij verantwoordelijk is, zal deze hem hierover onmiddellijk verwittigen.


2.5. Gegevenskwaliteit, opvragen en vernietigen van gegevens.

Kryotech BVBA zal waarborgen dat de Gedeelde Persoonsgegevens correct zijn, relevant en beperkt tot het noodzakelijke. Ook zal Kryotech BVBA de Gedeelde Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.


2.6. Internationale overdracht van persoonsgegevens.

Kryotech BVBA zal de Gedeelde Persoonsgegevens niet overdragen over internationale grenzen als dat in strijd is met de Gegevensbeschermingswet.
Bij internationale overdrachten van Gedeelde Persoonsgegevens buiten de EU/EER zal Kryotech BVBA dit doen conform één van de geldige mechanismen voor overdracht op grond van de Gegevensbeschermingswet:
Toereikendheid: de Verwerking van Persoonsgegevens wordt uitsluitend verricht in jurisdicties die een passende bescherming voor persoonsgegevens bieden volgens de definitie van de gegevensbeschermingswet.
Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verwerkingsverantwoordelijken: de ontvanger van de Persoonsgegevens heeft Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verwerkingsverantwoordelijken opgesteld die betrekking hebben op de Gedeelde Persoonsgegevens die hij verwerkt, en garandeert dat deze Bindende Bedrijfsvoorschriften voor Verwerkingsverantwoordelijken worden gehandhaafd.
EU-modelcontract: de partijen ondertekenen de Modelclausulen die hierbij worden opgenomen in deze Wijziging en waarborgen dat de verwerkers en subverwerkers zich zullen houden aan hun verplichtingen als gegevensimporteur (zoals gedefinieerd in het EU-modelcontract). Mocht er sprake zijn van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van deze Wijziging en het EU-modelcontract, dan hebben de voorwaarden van het EU- modelcontract op dat punt voorrang.


2.7. Subverwerking.

Indien Kryotech BVBA derden aanstelt voor de Verwerking van de Gedeelde Persoonsgegevens, dan verklaart Kryotech BVBA dit te zullen doen overeenkomstig de toepasselijke Gegevensbeschermingswet.


2.8. Toegestane onthullingen van gedeelde persoonsgegevens.

Na ontvangst van een wettelijk bindend verzoek om onthulling van de Gedeelde Persoonsgegevens van een rechtshandhavingsinstantie of staatsveiligheidsdienst kan Kryotech BVBA Gedeelde Persoonsgegevens onthullen voor zover de onthulling van die gegevens verplicht is volgens de wet, een overheids- of regelgevingsinstantie of een rechtbank of andere instantie van een bevoegd rechtsgebied, mits deze onthulling niet verboden is volgens de Gegevensbeschermingswet.


2.9. Aansprakelijkheid.

Iedere partij is aansprakelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens binnen zijn perimeter en dit overeenkomstig de toepasselijke Gegevensbeschermingswet en de wetten voor een veilige Verwerking.


Bijlage aan de wijziging beschrijving van de overdracht.
Gegevenscategorieën.
De overgedragen persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende gegevenscategorieën:
Naam, voornaam, e-mailadres (persoonlijk of zakelijk, al naargelang het e-mailadres dat de Klant opgeeft), telefoonnummer, functie, btw.nr.
Ontvangers
De gedeelde persoonsgegevens mogen enkel worden onthuld aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers: Het personeel van Kryotech BVBA dat toegang nodig heeft tot de gegevens voor de uitvoering van de opdracht, toeleveranciers.


Contactpersonen voor vragen over gegevensbescherming
Kryotech BVBA
Ronald Van Ackeren
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.